blog featured image
 

Att genomföra en kompetensbaserad intervju går ut på att med hjälp av väl utvalda frågor försöka ta reda på om kandidaten besitter de kompetenser ni eftersöker. Kompetensbaserade intervjufrågor är därför helt fokuserade på något som är direkt kopplat till en av de efterfrågade kompetenserna. 

I sökandet efter kompetens finns sällan utrymme för intervjufrågor i stil med ”vilket djur skulle du vilja vara?” eller ”nämn alla dina svaga sidor”. Här tittar vi närmare på upplägget för kompetensbaserade intervjufrågor, vilket är ett effektivt sätt för att identifiera rätt färdigheter och personliga egenskaper för den tjänst ni vill tillsätta. 

Identifiera de viktigaste kompetenserna som ni kan och ska undersöka

Att tillsätta en tjänst ska alltid inledas med ett förarbete där ni tar fram en kravspecifikation. Specifikationen, alltså en kravprofil, beskriver vilka kunskaper och kompetenser en person behöver ha för att axla rollen. 

De utvalda kompetenserna, det vill säga färdigheter eller personliga egenskaper hos en person, är alltså det som ska undersökas i en intervju för att den ska vara just kompetensbaserad. 

Definiera kompetenser inom er verksamhet

Vad innebär strukturerad för er? Är det en förmåga att planera storskaliga projekt, att ha koll på sitt arbetsmaterial eller att slutföra påbörjat arbete?

För att kunna bedöma kompetenser behöver ni först och främst ha en gemensam syn på vad de faktiskt innebär. Definiera därför vad kompetenserna betyder i just er verksamhet så att ni vet hur ni ska bedöma kandidater. 

Är det svårt att hitta en samsyn går det utmärkt att använda sig av existerande kompetensramverk som har utvecklats av någon annan. Huvudsaken är att ni är överens om vad ni ska bedöma och ser som viktigt hos kandidater.

Mellan tummen och pekfingret bör du använda 2-4 frågor per kompetens, som då undersöker den ur lite olika synvinklar.

Skapa kompetensbaserade intervjufrågor utefter den kompetens ni vill undersöka

Nu vidare till själva frågorna. Det räcker inte med en enkel ja/nej-fråga för att se om någon har rätt kompetens och just de kunskaper ni anser är förknippade med ordet. En kompetens undersöks bäst med en djuplodad fråga där kandidaten genom svar beskriver en situation, hur de agerat i detta sammanhang och slutligen vad resultatet blev.

Mellan tummen och pekfingret bör du använda 2-4 frågor per kompetens, som då undersöker den ur lite olika synvinklar. För att inte stressa igenom intervjun är det inte heller rekommenderat att försöka ge sig på att bedöma fler än två kompetenser i en sittning. Tänk på att intervjun även innehåller lite andra moment som behöver ta plats, exempelvis kandidatens frågor och en genomgång av arbetsbeskrivningen.

Exempel på kompetens och upplägg för fråga: 

Kompetens: Samarbetsförmåga

Definition: Förmågan att effektivt kunna genomföra gemensamma uppgifter tillsammans med kollegor i samma arbetsgrupp.

Exempelfråga: Beskriv en arbetsuppgift du har delat tillsammans med en annan kollega. Hur var upplägget för att utföra uppgiften? Vad gjorde du för att upprätthålla en god kommunikation? Vad blev resultatet av ert samarbete kring uppgiften?

Att bedöma svaret

Efter att ha använt kompetensbaserade intervjufrågor är såklart en viktig del att bedöma svaret. Ett sätt att bedöma svaret är att på förhand ha bestämt vad för typ av svar som anses uppfylla kompetensen. Då är det enklare att se om svaret verkligen stämmer in på vad er organisation eftersöker.

Du kan hålla koll på eftersökta svar genom att bocka för i en skala om hur väl svaret lever upp till er definition av eftersträvansvärt beteende och förmåga. 

Använder du en matris är det ändå bra att anteckna svaret så att du i efterhand kan gå tillbaka och se över din bedömning, vilket kan vara bra om ni exempelvis är två personer som är med och utvärderar.

Upptäck kraften i kompetensbaserad rekrytering

Är du nyfiken på att komma igång och jobba med kompetensbaserade intervjufrågor på ett strukturerad sätt? Vi har en hel guide på ämnet!

Vår guide Kraften i kompetensbaserad rekrytering hjälper dig att göra rekryteringsprocessen lite enklare och mycket mer effektiv. Vi ger dig kunskap och verktyg för att matcha rätt kandidat med er verksamhets långsikta mål – samt se till att kandidatens kompetenser kompletterar era nuvarande medarbetares kunskap.

Ladda ner guiden via länken här nedanför! 

New call-to-action