blog featured image

Varje ledare har olika personlighetsdrag, kompetens och arbetssätt. Dessa kan utmana relationen, arbetsmiljön och vissa medarbetares och chefers välmående. En bra chef kan sätta sig i den anställdes skor och se arbetet och organisationen genom deras ögon, men det är inte alltid så enkelt eller lätt.

Som vi vet är ledarskap en viktig komponent för arbetsglädje, arbetstillfredsställelse och välbefinnande på arbetsplatsen. Men chefer är också mänskliga och behöver feedback och vägledning för att utveckla och leda medarbetare bättre. Men att ge feedback till anställda kan vara utmanande. Men att sänka tröskeln för att ge feedback är viktigt och bör åtgärdas genom användning av modern teknik och anonymitet.

1. Att bli erkänd

Medarbetarstöd är en avgörande del av ledningen, men det kan vara en utmaning i ledningens komplexa, ansvarsfulla och föränderliga arbetsmiljö.

Erkännande är en stark psykosocial faktor i arbetsmiljön, vilket påverkar medarbetarnas känsla av rätt och välbefinnande på arbetsplatsen. Erkännande ses ofta som beröm, men det kan vara mycket mer än så.

Erkännande kan vara:

  • Arbetsuppgifter. När en anställds kompetens erkänns kan han eller hon få mer professionellt utmanande arbete. När en anställd utvecklas och trivs med sitt arbete tillför han eller hon också ett värde till företaget.
  • Lyssna. Vi vill alla bli hörda och betraktade som specialister i vårt arbete. Det är därför viktigt att lyssna på medarbetarnas åsikter, kritik och förbättringsidéer. Att vara medveten om dessa saker är också bra för ditt företag, eftersom du kan upptäcka saker du inte hade tänkt på själv.
  • Uppskattning. När anställda känner sig värderade för sitt arbete och sina färdigheter, förbättrar det deras motivation, effektivitet, engagemang och arbetstillfredsställelse i sig. Och som vi vet är anställda som har dessa saker också föredömliga ur affärsmässig synvinkel.

2. Ledningens kvalitet

Varje ledare är olika. De måste hantera en intensiv press och förväntningarna är höga, både på individ- och företagsnivå. Så det är inte konstigt att kvaliteten på ledarskapet ibland kan svikta. Ledarskapets kvalitet påverkas starkt av personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

  • Personlighetsdrag. Olika personlighetstyper kan skapa spänningar i arbetsgemenskaper och skada arbetstillfredsställelse och välbefinnande. Kvalitetsledning bygger på processer och strategi. När ledningen agerar på dessa, istället för på en impuls, säkerställer den en enhetlig och högkvalitativ förvaltning.

  • Samarbetsförmåga. En utmärkt ledare anammar goda interpersonella färdigheter, situationsmedvetenhet och empati gentemot sina medarbetare i olika situationer. Detta säkerställer smidigt samarbete och en öppen arbetsatmosfär, vilket har en betydande inverkan på arbetstillfredsställelse, medarbetarnöjdhet och välbefinnande på arbetsplatsen.

Dessutom kommer att mäta och övervaka kvaliteten på arbetet, investera i välbefinnande, medvetenhet om problem och åtgärda dem förbättra ledarskap och förtroende.

3. Tydlighet i målen

Tydlighet i mål innebär att medarbetarna förstår vad som förväntas av dem. Mål och förväntningar bör sättas på individ-, team- och företagsnivå.

Tydlighet i mål spelar en viktig roll för de anställdas produktivitet och välbefinnande. Om medarbetarna inte vet vad som förväntas av dem kan det leda till stress, utbrändhet, minskad kvalitet och till och med ökad frånvaro. Det är därför viktigt att satsa på tydlighet och förståelse för målen.

4. Support och feedback

Stöd, hjälp och konstruktiv feedback i rätt tid är viktiga delar av välmående och medarbetarutveckling. Det är dock viktigt att vara medveten om skillnaden mellan ett bra och ett dåligt ögonblick för feedback. "Goda råd" är sällan bra om det är oönskat eller om du inte känner att du behöver det. I sådana fall kan det vara mer skadligt att ge dessa "goda råd" än att inte ge dem.

Om hjälp och råd ständigt ges utan någon speciell anledning kan medarbetaren uppfatta det som en negativ upplevelse. Effekterna av överdrivet stöd upplevs som en försvagande faktor vad gäller arbetsglädje, effektivitet, motivation och engagemang. Å andra sidan kan för lite stöd utlösa onödig stress för medarbetaren och öka passiviteten.

5. Inflytande på jobbet

Kläder, mat, vänner, bostad – människor behöver ha inflytande över det som påverkar dem. Och vi ser samma fenomen på arbetsplatsen. Medarbetarna vill ofta vara delaktiga i beslut som berör dem, i att förbättra arbetsmiljön och i att lösa ergonomiska problem på arbetsplatsen.

Frihet i arbetet ger medarbetarna möjlighet att påverka sitt arbete och det har också en positiv inverkan på arbetsglädje, trivsel och arbetsglädje. Dessutom har anställda som är bemyndigade och betrodda bättre kapacitet att hantera potentiella utmaningar och problem.

Kontinuerliga pulsmätningar möjliggör effektiv forskning om ledning, engagemang och företagskultur. Detta gör att företag snabbt kan ta itu med problemen och därmed förbättra alla aspekter av sin verksamhet.

Att ta hänsyn till anonymitet i alla medarbetarundersökningar är nyckeln till framgångsrik arbetstillfredsställelse, medarbetarnöjdhet och välbefinnande på arbetsplatsen. Anonyma svar gör det enklare för anställda att rapportera problem, stora som små, som annars skulle kunna gå obemärkt förbi. Dessutom kan modern teknik upptäcka problem och ställa fler frågor om dem med hjälp av algoritmer.

Talentechs kontinuerliga pulsundersökningar ger chefer en tydlig överblick över teamets välmående och möjliggör proaktiv problemlösning. Cheferna får tips och råd om hur man stärker ledarskapet eller vad man bör uppmärksamma. Du kan också övervaka vilka områden som behöver ytterligare uppmärksamhet eller förändring i din organisation och vad som redan fungerar bra.