blog featured image

Alle ledere har ulike personlighetstrekk, ferdigheter og arbeidsmetoder, og disse kan utfordre forholdet, arbeidsmiljøet og trivselen til enkelte ansatte og ledere. En god leder kan sette seg inn i de ansattes situasjon og se arbeidet og organisasjonen fra deres perspektiv, men det er ikke alltid enkelt eller lett.

Lederskap spiller en viktig rolle når det gjelder arbeidsglede og trivsel på arbeidsplassen. Likevel er ledere også mennesker og trenger tilbakemelding og veiledning for å utvikle seg og lede sine medarbeidere på en bedre måte. Å gi tilbakemeldinger til ansatte kan imidlertid være utfordrende. Det er viktig å senke terskelen for å gi tilbakemeldinger, og moderne teknologi og anonymitet kan være nyttige verktøy i denne sammenhengen.

1. Å bli anerkjent 

Støtte til de ansatte er viktig i lederskapet, men det kan være utfordrende i et komplekst, ansvarsfullt og skiftende arbeidsmiljø. Anerkjennelse spiller en betydelig rolle i arbeidsmiljøet og påvirker de ansattes rettferdighetsfølelse og trivsel på jobben. Anerkjennelse blir ofte oppfattet som ros, men det kan være mye mer enn det.

Anerkjennelse kan være 

  • Arbeidsoppgaver. Når en ansatts ferdigheter blir anerkjent, kan vedkommende få mer utfordrende oppgaver innen sitt fagområde. Når en ansatt utvikler seg og trives med sitt arbeid, tilfører det også verdi til organisasjonen.
  • Å lytte. Vi ønsker alle å bli hørt og anerkjent som eksperter innen vårt arbeidsområde. Derfor er det viktig å lytte til de ansattes meninger, kritikk og forslag til forbedringer. Å være oppmerksom på disse tingene er også positivt for virksomheten, da det kan avdekke ting man kanskje ikke engang hadde tenkt på.
  • Anerkjennelse. Når de ansatte føler seg verdsatt for sitt arbeid og sine ferdigheter, øker motivasjonen, effektiviteten, engasjementet og arbeidsgleden. Og som vi vet, er ansatte som opplever dette også eksemplariske sett fra et forretningsmessig perspektiv.

2.Kvaliteten på lederskapet

Alle ledere er forskjellige og må håndtere sterkt press og høye forventninger, både individuelt og på bedriftsnivå. Derfor er det ikke uvanlig at kvaliteten på lederskapet av og til kan svikte. Kvaliteten på lederskapet påvirkes i stor grad av personlige egenskaper og evnen til å samarbeide.

  • Personlige egenskaper: Forskjellige personlighetstyper kan skape spenninger i arbeidsmiljøet og true arbeidsglede og trivsel. Kvalitetsledelse er basert på prosesser og strategi. Når ledelsen handler på grunnlag av disse, i stedet for på impuls, sikrer det konsistent og god ledelse.
  • Samarbeidsevner: En utmerket leder besitter gode mellommenneskelige ferdigheter, situasjonsbevissthet og empati overfor sine ansatte i ulike situasjoner. Dette sikrer et godt samarbeid og en åpen arbeidskultur, noe som har stor innvirkning på trivsel og velvære på jobben. 

I tillegg vil måling og overvåking av arbeidskvaliteten, investering i trivsel, anerkjennelse av problemer og håndtering av dem bidra til å forbedre lederskapet og tilliten.

3. Tydelige mål

Tydelige mål betyr at de ansatte forstår hva som forventes av dem. Mål og forventninger bør fastsettes på individ-, team- og organisasjonsnivå.

Tydelige mål spiller en viktig rolle for de ansattes produktivitet og trivsel. Hvis de ansatte ikke vet hva som forventes av dem, kan det føre til stress, tretthet, redusert kvalitet og til og med økt fravær. Det er derfor viktig å investere i klarhet og forståelse av målene. 

4. Støtte og tilbakemelding

Støtte, hjelp og konstruktive tilbakemeldinger til rett tid er en viktig del av trivsel og medarbeiderutvikling. Det er imidlertid viktig å erkjenne forskjellen mellom et godt og et dårlig tidspunkt for tilbakemelding. "Gode råd" er sjelden gode hvis de er uønskede eller hvis du ikke føler at du trenger dem. I slike tilfeller kan det være mer skadelig å gi disse "gode rådene" enn å la være. 

Kontinuerlig hjelp og råd uten spesifikk grunn kan oppfattes som negativt av den ansatte. Overdreven støtte har negative virkninger på arbeidsglede, effektivitet, motivasjon og engasjement. På den annen side kan for lite støtte føre til unødvendig stress for den ansatte og øke passivitet.

5. Innflytelse på jobben

Klær, mat, venner og bolig er alle områder der mennesker har behov for å ha innflytelse over ting som påvirker dem. Det samme gjelder på arbeidsplassen. Arbeidstakere ønsker ofte å være involvert i beslutninger som angår dem, bidra til å forbedre arbeidsmiljøet og løse ergonomiske problemer på jobben.

Frihet på jobben gir de ansatte mulighet til å påvirke sitt arbeid, og dette har en positiv innvirkning på jobbtilfredshet, trivsel og arbeidsglede. Ansatte med innflytelse og tillit er også bedre rustet til å håndtere utfordringer og problemer.

Kontinuerlige pulsundersøkelser muliggjør effektiv forskning på ledelse, engasjement og bedriftskultur. Dette gjør at bedrifter raskt kan identifisere og håndtere problemer for å forbedre alle aspekter ved virksomheten.

Anonymitet i medarbeiderundersøkelser er avgjørende for vellykket arbeidsglede og trivsel på jobben. Anonyme svar gjør det lettere for ansatte å rapportere problemer, uansett størrelse, som ellers kanskje ikke ville blitt oppdaget. Moderne teknologi og algoritmer kan også oppdage og utforske problemer mer grundig.