blog featured image

Dina anställda är din organisations mest värdefulla tillgång och framgångsrikt engagerande av anställda är avgörande för ditt företags framgång. Företag som har varit framgångsrika har insett att investeringar i medarbetarengagemang är nyckeln till att förbättra deras verksamhet. Frågan är varför inte följa efter och lyckas?

Motivation, produktivitet, kreativitet, innovation, mod och effektivitet är saker som engagerade medarbetare omfamnar. Engagemang är inte bara ett ytligt uttryck för välbefinnande, effekterna går djupare än ytan. Den viktigaste faktorn för engagemang är organisationers förmåga att leverera individuellt engagemang. Detta bör också aktivt utredas och följas upp så att organisationen kan införliva nödvändiga förändringar i strategierna. Låt oss ta reda på vad engagemang är.

1. Meningsfullhet

Endast en minoritet av människor kan arbeta med sin passion och därför måste en känsla av relevans hittas på andra sätt. När en medarbetare upplever att något har uppnåtts eller får något mer värdefullt av sitt arbete än de grundläggande behoven kan det skapa en tillräcklig känsla av meningsfullhet och stärka engagemanget. Det är viktigt att komma ihåg att meningsfullhet är individuell och påverkas av många olika faktorer.

Arbetets meningsfulla karaktär ger medarbetaren en tydlig känsla av syfte och sammanhang. Det spelar en viktig roll för att bygga framgång i jobbet, välbefinnande och medarbetarnas engagemang i sig.

Tre skäl till att jobbrelevans är värd att överväga:

  • Utveckling. Medarbetare som tycker att sitt arbete är meningsfullt är angelägna om att lära sig och utvecklas och dela sin kunskap med andra. Detta ökar företagets värdefulla immateriella kapital.
  • Lycka. Meningsfullheten i arbetet återspeglas också i en känsla av lycka utanför arbetet. När medarbetarna mår bra återspeglas detta i den övergripande kvaliteten på arbetet och arbetsmiljön, och ännu viktigare i medarbetarnas engagemang.
  • Kostnadseffektivitet. Motivation, arbetsglädje, arbetskvalitet och effektivitet ökar i värde när medarbetarna känner att deras arbete är meningsfullt. Och naturligtvis har detta en positiv inverkan på organisationens verksamhet.

Ett tips! Fokusera på strömlinjeformade processer, men var öppen för förändring. Kompromissa inte med arbetsmiljön eller ergonomin. Se till att anställda tilldelas tillräckligt utmanande uppgifter för att stödja deras intressen och utveckling. Berätta för anställda vad deras jobb egentligen innebär. Bevaka aktivt medarbetarnas känslor och utveckla medarbetarorienterade aktiviteter.

2. Utvecklingsmöjligheter

Medarbetarnas personliga utveckling är avgörande. Att inte utveckla färdigheter och kunskaper på arbetsplatsen kan leda till tristess och i värsta fall att man byter jobb. Vidare har bristen på utvecklingsmöjligheter negativa effekter på välmående, motivation, arbetsinsats och produktivitet.

När realistiska mål och jobbkrav bestäms korrekt är professionell och personlig utveckling möjlig. Mångfald i arbetsuppgifter och ökad samverkan är också möjliga sätt att stärka utvecklingen och förbättra arbetsmiljön.

Viktigt att komma ihåg: En kompetent arbetskraft är ditt företags starkaste konkurrensfördel och stärker även ditt arbetsgivarvarumärke. Så satsa på utvecklingsmöjligheter och skapa en lärande och utvecklande organisation.

3. Förutsägbarhet

Att undvika en känsla av osäkerhet bland medarbetarna – det är vad det handlar om i sin enkelhet. Att ha rätt information vid rätt tidpunkt spelar en viktig roll för att utveckla en känsla av säkerhet och det övergripande informationsflödet är en av ledningens viktigaste uppgifter. De viktigaste ämnena som ledningen måste kommunicera till sina anställda är information som påverkar deras arbete och förändringar på arbetsplatsen eller i arbetsuppgifterna.

När medarbetare är trygga och vet hur de ska hantera olika uppgifter och situationer kan de leverera kvalitetsarbete och hjälpa varandra. Förutsägbarhet är en viktig faktor för att bygga medarbetarnas engagemang, både personligt och på organisationsnivå.

4. Arbetsglädje

Arbetsglädje är en viktig del av det övergripande välbefinnandet på arbetsplatsen och är också den viktigaste faktorn för medarbetarnas engagemang. I sin enklaste form är arbetstillfredsställelse en persons känsla av tillfredsställelse med sitt jobb.

Arbetsglädje påverkas av alla aspekter av företagskultur, engagemang och ledarskap, så det är värt att se på arbetsglädje som en helhet, snarare än som individuella faktorer. Å andra sidan, när du hittar ett problem i ditt företag, kan åtgärda det i tid förändra den övergripande arbetstillfredsställelsen i en positiv riktning. Modern teknik och undersökningar som anonyma arbetstillfredsställelseundersökningar, pulsundersökningar och kvartalsintervjuer kan användas för att identifiera smärtpunkter.

5. Tydlighet i roller och ansvar

Att förstå sina egna och kollegornas roller, förväntningar och ansvar är en viktig del i att bygga engagemang hos medarbetarna. Ägarskap gör det möjligt för en anställd att lära sig om arbetsmiljön och andras roller och även utveckla sina egna personliga och professionella färdigheter.

Medvetenhet om roller förbättrar avsevärt arbetsglädje, gemenskap, förtroende och därmed engagemang för företaget och välmående på arbetsplatsen. Å andra sidan måste man komma ihåg att om rollerna inte är tydliga kommer det att ha en direkt inverkan på stressnivåer, passivitet, effektivitet och till och med produktivitet.

Hur man når framgång: Arbetsbeskrivningar kan ändras, men att sätta gränser för alla anställda och var och en stärker medarbetarnas engagemang. Flexibilitet, medvetenhet om arbetsfördelningen inom organisationen och öppen kommunikation är också nyckeln till framgång.