blog featured image
Talent managementilla tarkoitetaan prosessia, joka hallinnoi, kehittää ja auttaa säilyttämään sitä osaamista, jota tarvitaan yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Tärkeä talent managementin elementti on henkilöstöön liittyvä hallinnollinen työ. Siihen sisältyy muun muassa työntekijöihin liittyvien tietojen ja asiakirjojen käsittely. Tämän datan avulla voidaan muodostaa kokonaiskuva henkilöstöstä.

Talent managementiin kuuluu myös työntekijöiden sitouttaminen ja motivointi parempaan työsuoritukseen – sekä heidän omien tavoitteidensa saavuttamiseen. Lisäksi sen tavoitteena on luoda yhtenäinen työvoima, joka on avainasemassa organisaation liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Tärkeimpiä talent management -prosessien osa-alueita ovat:

Työntekijädatan hallinta
  • GDPR:ää noudattava tiedonkäsittely
  • Työntekijädatan hallinnointi
  • Kokonaiskuva käytettävissä olevasta työvoimasta
  • Tietous, jonka avulla organisaatio kehittyy
Henkilöstön kehittäminen
  • Arvioinnit, kehityskeskustelut ja jatkosuunnitelmat
  • Kompetenssien tunnistaminen ja kehittäminen
  • Kurssien ja koulutusten hallinnointi ja järjestäminen
  • Viranperimisen suunnittelu
  • Osaamismatriisi

Miksi talent management on tärkeää?

Yrityksen tärkein voimavara on sen henkilöstö.

Ovathan työntekijät juuri heitä, jotka tekevät töitä organisaation ydintavoitteita kohti – ja ovat siksi elintärkeitä yrityksen menestymisen kannalta. Siksi on ruokittava positiivista yrityskulttuuria, jossa työntekijät ovat osaavia ja tyytyväisiä.

Katsotaan siis tarkemmin syitä siihen, mikä tekee talent managementistä kriittisen osa-alueen yrityksen menestystarinan luomisessa.

Talent management on tärkeää, koska se auttaa yritystänne:

...Varmistamaan työntekijöitä koskevan datan ja asiakirjojen oikeaoppisen käsittelyn

GDPR:n ollessa arkipäivää on tärkeää, että yrityksenne käsittelee työntekijädataa ja -asiakirjoja turvallisesti, lakeja ja säännöksiä noudattaen.

Tämä edellyttää järjestelmällistä työtapaa tietojen keräyksen ja hallinnoinnin suhteen.

mita-on-talent-management-ja-miksi-se-on-tärkeää

...Keräämään tärkeää tietoa koko yrityksen laajuisesti

Kun tiedät, mitä yrityksessänne tapahtuu, millaista kehitystä ja muutoksia kohtaatte sekä miten yksittäiset osastot ja työntekijät menestyvät, mahdollistat henkilöstön liikkumisen ylöspäin organisaatiossa.

Tämä puolestaan edellyttää sen, että tärkeimpiä HR:n avainlukuja on vaivatonta koota yhteen, seurata ja hallinnoida.

...Saavuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteet

Ammattimainen talent management auttaa sinua kohdistamaan ja virtaviivaistamaan yrityksen ja sen työntekijöiden kehittymistä tavoitteita kohti.

On siis tärkeää luoda strukturoituja prosesseja ja hyödyntää sellaista dataa, joka auttaa HR:ää suuntaamaan henkilöstön kehittymistä haluttuun suuntaan.

Hyvään talent managementiin ei ole “One size fits all” -tyyppistä ratkaisua. On kuitenkin selvää, että huolellisesti suunniteltu ja strukturoitu lähestymistapa on onnistuneen talent managementin kannalta oleellista.

...Houkuttelemaan uusia työntekijöitä ja parantamaan henkilöstön säilyvyyttä

Talent management pitää sisällään yleisen työntekijädatan hallinnoinnin, mutta myös tiedon keruun siitä, miten kukin työntekijä suoriutuu tehtävässään.

Ammattimainen talent management auttaa sinua sijoittamaan oikeat työntekijät oikeaan rooliin ja kehittämään henkilöstön osaamista organisaation laajuisesti. Näin varmistat myös, että fokus pysyy olennaisessa – osaavien henkilöiden houkuttelemisessa ja säilyttämisessä.

...Motivoimaan ja sitouttamaan työntekijöitä

Useimmat yritykset ovat tietoisia siitä, että liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sitoutuneita, motivoituneita ja tyytyväisiä työntekijöitä, jotka haluavat aidosti tehdä parhaansa.

Talent management -työ auttaa sinua analysoimaan ja tunnistamaan sisäisiä etenemis- ja kehittymismahdollisuuksia, mikä vuorostaan motivoi ja sitouttaa työntekijöitä.

...Optimoimaan työntekijöiden suoriutumista, rooleja ja vastuualueita

Talent management yksinkertaistaa osaamisalueiden ja kompetenssien tunnistamista. Näin on helpompaa arvioida ja suunnitella sitä, ketkä työntekijät sopivat mihinkin positioon. Työsuoriutuminen paranee, koska kukin työntekijä pääsee paremmin hyödyntämään omia taitojaan.

Hyvään talent managementiin ei ole “One size fits all” -tyyppistä ratkaisua. On kuitenkin selvää, että huolellisesti suunniteltu ja strukturoitu lähestymistapa on onnistuneen talent managementin kannalta oleellista.

Koe onnistunut talent management omin silmin

Ota meihin yhteyttä – pääset näkemään käytännössä, miten hyvä talent management -prosessi voi auttaa yritystänne käsittelemään dataa oikeaoppisesti sekä luomaan intuitiivisia prosesseja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Varaa demo