blog featured image

Det finns många fördelar med pulsande medarbetarundersökningar. Motivera medarbetarna genom att kontinuerligt låta dem dela med sig av sin syn på arbetssituationen – vilket ger värdefull data som kan ligga till grund för förändringsarbete. I förlängningen bygger det en hållbar och lönsam organisation.

Medarbetarundersökningar är en del av personaladministrationen som genomförs på många arbetsplatser och det är viktigt att företag systematiskt undersöker fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö. Faktum är att det enligt Arbetsmiljölagen krävs att arbetsplatser lever upp till de standarder som finns. De flesta är vana vid att dessa medarbetarundersökningar genomförs en gång per år, men det finns många fördelar med att kontinuerligt utvärdera medarbetarnas upplevelse av arbetsplatsen – det kan man göra enkelt via pulsande medarbetarundersökningar.

En nyckel till personalutveckling

Pulsande medarbetarundersökningar skickas ut en gång i veckan så att företaget enkelt kan följa upp hur medarbetare upplever sin arbetssituation. Årliga undersökningar kan nämligen lätt bli missvisande – kanske har man just varit med om något som gör en extra nöjd eller missnöjd? Social gemenskap, stress, belastning och stöd från chefer och kollegor förändras hela tiden och det är viktigt att följa upp veckovis. Pulsande medarbetarundersökningar ger därför en mer realistisk bild av medarbetarnas arbetssituation.

Men det är inte bara chefer och ledning som gynnas av pulsande medarbetarundersökningar. Det signalerar även att medarbetarnas input är viktig vilket i sin tur bidrar till ett större engagemang och transparens inom bolaget. Statistik visar att engagerade och nöjda medarbetare presterar bättre på jobbet vilket i sin tur ökar produktiviteten. Det proaktiva arbetet som pulsande medarbetarundersökningar innebär gör det också enklare att förhindra problem som uppstår som är kopplade till psykosocial arbetsmiljö som till exempel stress och utbrändhet. Det kan leda till en minskad personalomsättning som i förlängningen bidrar till en hållbar och lönsam organisation.

Läs ocksåGoda råd för personalutveckling

Sluta gissa – börja agera på fakta

Vi kan omöjligt veta vad våra medarbetare tycker och tänker om vi inte mäter det. Vi kan gissa, men det är stor risk att det är fel. Till skillnad från årliga medarbetarundersökningar ger pulsande undersökningar er unik kunskap om era medarbetare som ersätter gissningar. Sedan kan ni enkelt fatta beslut efter den data ni samlar. Den visar när medarbetare till exempel upplever en bristande rolltydlighet, när de inte förstår vilket mandat de har i sin roll, eller när de inte är säkra på vilka deras ansvarsområden är. Med den kunskapen kan ni agera för att hjälpa era medarbetare att få full koll på sina ansvarsområden och vilka mandat de har att fatta beslut.

Fyra fördelar med pulsande medarbetarundersökningar

Sammanfattningsvis kan man säga att pulsande medarbetarundersökningar ger vinning till alla typer av företag och organisationer, oavsett hur många man är eller hur länge man jobbat. Fördelarna kan sammanfattas i fyra punkter

  1. Signalerar att arbetsgivaren tar medarbetarnas jobbsituation på allvar

  2. Anställda får göra sin röst hörd i ett givet forum på ett anonymt sätt

  3. Det ger en unik kunskap som kan ersätta antaganden och ger stöd till förändringsarbete

  4. Skapar förutsättningarna för att bygga en trivsam, lönsam,välfungerande arbetsplats och glada medarbetare

Förväntan och förändring

Genom att ge medarbetarna tillgång till att säga vad de tycker skapas också förväntningar på att insatser och åtgärder ska göras. Medarbetarna upplever att deras åsikter är viktiga och att de förändringar som görs på företaget är nödvändiga. Det här skapar engagemang på arbetsplatsen och en förväntan på att resultaten kommer leda till positiv förändring.

Man kan kortfattat säga att pulsande medarbetarundersökningar leder till; proaktiva och förändringsbenägna organisationer som lägger sina resurser inom rätt områden vilket leder till engagerade medarbetare och en känsla av att allas åsikter är av värde. 

Exempel på frågor i en pulsande medarbetarundersökning

Här kommer några exempel på effektiva frågor som kan användas vid en pulsande medarbetarundersökning:

• Värderingar på arbetsplatsen – Behandlas män och kvinnor som jämställda på din arbetsplats?

• Arbetssituation – Hur ofta överväger du att söka nytt jobb?

• Samarbete och ledning – Uppmärksammar och uppskattar din närmaste chef din arbetsinsats?

• Hälsa och välbefinnande – Hur ofta har du varit stressad de senaste 4 veckorna?

• Arbetsmiljö – Upplever du störande moment i din fysiska arbetsmiljö? (ex. starka ljud, otillräckligt ljus eller dålig luft)

Tillfredsställelse i arbetet – När det gäller ditt arbete i allmänhet, hur tillfredsställd är du med det sätt dina kunskaper används?

• Arbete och privatliv – Känner du att ditt arbete tar så mycket av din tid att det påverkar privatlivet negativt?

•Krav i arbetet – Blir du känslomässigt involverad i ditt arbete, till den grad att det påverkar dig negativt?

Konflikt och kränkande beteende – Har du blivit utsatt för mobbning på din nuvarande arbetsplats under de senaste fyra veckorna?


Är du nyfiken på mer konkreta tips? Ladda ner vår guide! 

New call-to-action