blog featured image
Pulsundersökningar är ett effektivt verktyg för att bygga en proaktiv arbetsplats, öka engagemanget bland medarbetarna och för organisationen att följa arbetsmiljölagen. Funderar ni på att införa ett pulsmätningsverktyg eller kanske redan gjort det? Grattis, då har ni tagit ett enormt steg och förstår att en positiv medarbetarupplevelse är grunden för en välmående organisation!

När er verksamhet implementerat ett pulsmätningsverktyg vill ni behålla en hög svarsfrekvens och ett högt engagemang från medarbetarna. Då är det viktigt att ni etablerar riktlinjer och rutiner för hur ni ska arbeta med verktyget. Här får ni fem tips för ett lyckat användande!

Läs också: Så fungerar pulsundersökningar

Fördela ut ansvar!

Era chefer är de som är närmast era medarbetare, så låt dem vara med från början! Fördela ägandeskapet och få cheferna att förstå fördelarna med att investera och använda verktyget. Era chefer ska vara ambassadörer!

Sätt riktlinjer och rutiner

Upprätta tydliga riktlinjer och rutiner för hur ni som organisation ska arbeta med data i verktyget! Se till att göra det regelbundet för att upprätthålla en hög svarsfrekvens och ett högt engagemang från era medarbetare – så kan input från era anställda leda till utveckling för organisationen.

Ni som organisation har ert nuläge och era förutsättningar att utvecklas – använd det som en grund för att sätta upp nya mål. 

Fokusera på få områden i taget!

I ett pulsmätningsverktyg mäts ofta ett större antal områden för att täcka upp olika delar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Försök fokusera på resultatet på några få områden i taget! Arbeta exempelvis med fokusområden på team- och organisationsnivå. På teamnivå kan det vara områden som teamet önskar utveckla tillsammans och på organisationsnivå kan det vara fokusområden som ligger i linje med exempelvis era OKR:s eller värderingar som ni arbetar med. 

Sätt mål!

När ni har börjat använda pulsmätningsverktyget och samlat in data under några veckor, kommer ni att ha ett nuläge. Använd det nuläget för att sätta upp mål framåt! Det är viktigt att komma ihåg att det inte är en tävling och att målet inte är att få högsta värden inom alla områden. Ni som organisation har ert nuläge och era förutsättningar att utvecklas – använd det som en grund för att sätta upp nya mål. 

Möjliggör erfarenhetsutbyte

Gör det till en läroprocess för era chefer! Se till att det finns ett sammanhang där chefer kan dela erfarenheter och lära av varandra. Ett teams svaghet är ett annat teams styrkor. Ta vara på det för att lära av varandra!

New call-to-action