blog featured image

Pulsundersökningar är ett fantastiskt verktyg för den verksamhet som vill måna om sina medarbetare och sin organisation. Men hur fungerar det? Och vad skiljer det från vanliga medarbetarundersökningar i tillvägagångssätt och resultat? 

Företag är alltid måna om att fråga sina kunder om vad de tycker om tjänsten eller produkten. Det upplever nog de flesta av oss konsumenter varje dag i form av olika betygsättningar och omdömen som företag önskar att man ger i tid och otid. Men allt vanligare blir det också att verksamheter börjar applicera det här arbetssättet även på medarbetare, vilket innebär mängder av fördelar. 

Vad är pulsundersökningar?

Pulsundersökningar handlar grundläggande om att din verksamhet skickar ut väl valda korta frågor till dina medarbetare i täta intervaller; på en månadsbasis, kvartalsbasis eller mest optimalt – på en veckobasis. De ämnen som din verksamhet väljer att fokusera på i frågorna gör bäst i att vara förankrade i en genomtänkt strategi hos din verksamhet och avhandlar vanligtvis områden inom kultur, engagemang och ledarskap, som till exempel:  tillfredsställelse och hälsa på arbetsplatsen, upplevelsen av medarbetarens roll, kommunikation med chefer och medarbetare, arbetsplatsmiljö och företagskultur.

Hur fungerar det?

Via mobil eller datorn ger medarbetare helt anonymt sin syn på hur de upplever sitt arbete. Att de får göra sin röst hörd är en nyckel för att skapa engagemang och förtroende för organisationen. Frågorna som ställs vid varje tillfälle behöver relativt få, koncisa och varje fråga bör fokusera på ett specifikt område. Vanligt är sedan att medarbetaren får ett antal svarsalternativ per fråga presenterat för sig; där hen helt enkelt väljer det mest passade svaret.

Sedan sammanställs svaren från den enskilde medarbetaren med svaren från de andra medarbetarna. Önskvärt är att medarbetaren kan se sin egen data baserat på hur hen har svarat och få sammanställning över värdet på de olika dimensionerna.

Du som HR-funktion har också möjlighet att sedan läsa av data för hela verksamheten eller på avdelningsnivå för att kunna agera proaktivt och ha möjlighet att göra förändringar och ta åtgärder efter identifierad förbättringspotential.

Med ett bra verktyg för pulsundersökningar får också cheferna tillgång till en översikt över svarsresultaten för att kunna ta beslut som är väl förankrade i medarbetarupplevelsen. 

Några grundläggande riktlinjer för pulsmätningar är följande:

  • Ta fram en strategi för hur ni arbeta med pulsmätningar och hur ni kommunicerar det till medarbetare.
  • Ställ korta och koncisa frågor
  • Låt frågorna fokusera på ’pain points’ inom er verksamhet. Dessa kan ni ta reda på genom till exempel en initial traditionell medarbetarundersökning.
  • Samla in feedback från medarbetare och ta åtgärder utifrån dem.
  • För bättre resultat kan ni använda ett dedikerat verktyg för pulsmätningar. Med en bra digital lösning för dina kontinuerliga medarbetarundersökningar kan ni ha allt på ett och samma ställe och få ett ramverk som gör att ni enkelt kan komma igång och att ni kan utläsa data på ett mer effektivt sätt.

Med ett bra verktyg för pulsundersökningar får också cheferna tillgång till en översikt över svarsresultaten för att kunna ta beslut som är väl förankrade i medarbetarupplevelsen. 

Från gissningar till fakta

Det traditionella sättet att genomföra medarbetarundersökningar, som dominerat de senaste 40 åren, där man låter medarbetare svara på ett antal frågor årligen har nu fått ge efter för den här typen av kontinuerliga pulsundersökningar.

Akilleshälen med det traditionella tillvägagångssättet är att det är svårt att ta actions på utmaningar inom organisationen i god tid; att helt enkelt vara proaktiv. Kontinuerliga pulsundersökningar har även fördelarna i att de:

  • Ökat engagemang 
  • Ger mer användbar data
  • Bygger transparens och företagskulturen

I nästa blogginlägg om pulsundersökningar kommer vi att titta närmare på alla de positiva effekter som kommer med det här sättet att arbeta på.
New call-to-action