blog featured image

Man kan aldri vite nøyaktig hva fremtiden bringer. I en tid med kriser og omveltninger er det derfor nødvendig å forberede seg på flere mulige scenarioer. Vi har satt sammen en rekke strategier som du kan benytte deg av når du skal holde på ansatte, alt ettersom økonomien er i en opp- eller nedtur.

Den virkeligheten vi levde i for noen år siden finnes ikke lenger, og det merkes på økonomien. To år med pandemi, med tilhørende nedstenging av samfunnet, krigen i Ukraina, inflasjon og skyhøye energiprisen har satt organisasjoner under press, og fundamentalt endret betingelsene for vellykket forretningsdrift.

Denne usikkerheten preger ikke bare ledere og beslutningstakere i organisasjon. Den rammer også vanlige medarbeidere, som kan frykte for fremtiden til arbeidsplassen sin.

Kriser skaper åpenbart fremtidige utfordringer, men det er verdt å huske på at en krise også kan være en åpning for nye muligheter. «La aldri en god krise gå til spille», skal den britiske statsministeren Winston Churchill angivelig ha sagt i de mørkeste dagene under andre verdenskrig. Det er noe sannhet i dette utsagnet, for det er i krisen som vi finner nye ideer og løsninger. Det er også i krisen at nye ledere skapes og virkelig kommer ut på scenen.

Vi har samlet sammen en rekke nyttige strategier når det gjelder å holde på medarbeidere, slik at du kan lede din organisasjon og dine medarbeidere trygt gjennom tider med økonomiske opp- og nedturer.

Når den økonomiske utviklingen er positiv, kan du:

1. Ha fokus på medarbeiderutvikling

Når den økonomiske situasjonen er positiv i virksomheten, er det viktig at de ansatte også merker det. Å ha fokus på den enkelte medarbeiders kompetanseutvikling er en tydelig måte å vise det på. Det kan dreie seg om å tilby kurs eller etterutdannelse, nye roller og ansvarsområder. Vis veien mot fremtiden – for alle i organisasjonen.

2. Lytte godt til dine medarbeidere

Det er også viktig å lytte godt til medarbeiderne. Det kan være at de ønsker høyere lønn, flere goder eller kanskje bare mer fleksibilitet i hverdagen. I oppgangstider er det mye bevegelse i økonomien og arbeidslivet, og hvis de ansatte ikke ser tegn til den samme positive utviklingen i form av bedre arbeidsforhold, er risikoen større for at de finner et annet sted å være. Lytt aktivt, vær ærlig og ta med medarbeiderne i beslutningsprosesser. Det gir en følelse av eierskap og underbygger engasjementet.

3. Styrke kunnskapsdeling mellom medarbeidere og ledere

For noen er det å spørre om coaching eller informasjon forbundet med usikkerhet, derfor vil de ofte rette seg til den kollegaen de føler seg tryggest på når de har behov for faglige innspill. Her vil din oppgave som ledere være å skape et trygt rom, der kunnskap kan deles på kryss og tvers mellom ledere og medarbeidere. Kanskje viser det seg at prosesser og rutiner kan bli mer effektive når det faglige utbyttet også skjer vertikalt?

4. Invitere til sosiale arrangementer

Arrangementer og samlinger utenfor arbeidstid skaper sosiale bånd og samhold. Det kan også føre til mer arbeidsglede og høyere produktivitet.


Det er dessverre også mange grunner til å forberede seg på at konjunkturen snur nedover. Når de økonomiske utsiktene er negative, er det viktig at du kan:

1. Opprettholde motivasjonen hos dine medarbeidere

I økonomisk usikre tider tenker mennesker mye på fremtiden og hvordan den vil være for dem, det gjelder også medarbeiderne dine. Din oppgave som leder er å vise at du, til tross for usikkerhet, fortsatt kan tilby dem en fremtid. Det kan være ved å vise til alternative karriereveier, muligheter for personlig og faglig utvikling, eller ved å fokusere på de positive aspektene ved arbeidet – som gir mening i hverdagen.

2. Styrke samholdet

Å styrke fellesskapet og samholdet på arbeidsplassen er en måte å skape mening på. Det kan skje gjennom teambuilding-øvelser, styrket internt samarbeid og sosiale arrangementer. Det er bevist at medarbeidere opplever glede og motivasjon fra sosialt fellesskap og robuste relasjoner med kollegaer. Hvis medarbeiderne opplever glede ved å møte på jobb, og ved å være en del av et fellesskap, vil det også være mer sannsynlig at de blir værende. 

3.  Kommunisere ærlig

Samhold kan også skapes på tvers av ansettelsesforhold og roller. Ved å skape en åpen kommunikasjonskanal mellom medarbeidere og ledere, vil du kunne gi regelmessige oppdateringer om organisasjonens økonomiske situasjon og planer. Husk på å være ærlig, åpen og lyttende i kommunikasjonen din. En slik kanal vil også gi medarbeiderne dine en mulighet å uttrykke seg, samtidig som den kan brukes til kunnskapsdeling, faglig coaching og til deling av ideer som kan være til nytte for organisasjonen. Sørg for at det ikke bare er suksesser, men også bekymringer, som kan deles. Det vil gi deg en mulighet til å lede medarbeiderne dine på en bedre måte gjennom vanskelige tider.

4. Gi medarbeiderne dine trygghet i jobben

Økonomiske kriser er aldri morsomme, og oppsigelser kan være nødvendige når det skal kuttes i kostnadsbasen. Det man som leder kan gjøre, er å når det er mulig gi sin verdifulle medarbeidere bekreftelse og trygghet gjennom usikre tider, slik at de ikke unødvendig uroer seg for å motta en oppsigelse. Det vil også styrke lojaliteten.