blog featured image

I studien ”Evidence That Gendered Wording in Job Advertisements Exists and Sustains Gender Inequality” har forskarna analyserat om de ord som används i platsannonser hindrar kvinnor från att söka jobb i mansdominerade yrken. De har undersökt användningen av så kallade maskulina och feminina ord och hur detta påverkar kvinnor och mäns uppfattning av hur attraktiva olika jobb är. Här är vad de kom fram till:

Vårt omedvetna sätt att använda ord

I mitten av 1900-talet användes medvetet vissa ord i platsannnonser för att locka kandidater av ett visst kön. När man önskade manliga kandidater skrev man till exempel ”han” i annonsen och såg dessutom till att den publicerades i tidningar med i huvudsak manliga läsare.

Denna medvetna metod att stänga ute det ena eller andra könet från att söka vissa tjänster används lyckligtvis sällan i dag, men hur står det till med det omedvetna språkbruket? Påverkar det på något sätt om det är män eller kvinnor som söker jobbet?

Forskarna fann att det finns en tydlig skillnad vad gäller ordvalet i platsannonser för yrken som historiskt sett varit mans- eller kvinnodominerade. I annonser för mansdominerade yrken användes maskulina ord som: challenge, ambition och stubborn, medan annonser för de kvinnodominerade yrkena ofta innehöll ord som: commit, trust och understand.

Det är knappast någon överraskning att kvinnor och män omedvetet använder olika ord, även när de skriver platsannonser. Mer anmärkningsvärt är att männen i undersökningen i mycket liten grad påverkades av användningen av feminina ord i platsannonserna, dvs. ordvalet påverkade inte hur attraktiva männen tyckte jobben var. Kvinnorna däremot tyckte att jobb där många maskulina ord förekom i platsannonsen var mindre attraktiva. Hur kommer detta sig?

Det handlar om att känna tillhörighet

Flera studier har pekat på att känslan av tillhörighet har stor betydelse för de val människor gör i livet, särskilt för den som i den aktuella situationen tillhör en minoritet. I den här studien kände kvinnorna större tillhörighet till jobb där platsannonsen innehöll feminina ord och rankade dessa som mer attraktiva. Deltagarna i studien ombads också att uppskatta hur många kvinnor och män som jobbade på de företag som publicerat annonserna. De företag som beskrev sina tjänster med maskulina ord uppskattades ha övervägande manliga anställda.

Hur det kan komma sig att kvinnor känner mindre tillhörighet till mansdominerade yrken kan vi bara spekulera i. En orsak kan vara att de antar att företaget är mindre tolerant och att detta kan vara en nackdel för dem i det dagliga arbetet och i samband med befordringar.

Kvalifikationer och personliga egenskaper

Forskarna ville även undersöka om kvinnorna kände sig mindre kompetenta eller lämpade för jobbet om maskulina ord användes i platsannonsen.

De fann inget samband mellan hur lämpade kandidaterna ansåg att de var för jobbet och vilken typ av ord som användes. När de ombads redogöra för varför de ansåg ett jobb vara attraktivt eller inte, var det ingen som nämnde ordvalet i annonsen, vilket är häpnadsväckande. Detta betyder att både rekryterarna och de sökande är omedvetna om språkbruket i platsannonserna, trots att detta i mycket hög grad påverkar vem som kommer att söka jobbet.

Vad är maskulina respektive feminina ord?

Här är orden som forskarna kategoriserade som maskulina respektive feminina:

Maskulin

Vad kan vi som rekryterare lära oss av den här studien?

Vi måste vara mer medvetna om vilka ord vi använder när vi skriver platsannonser. Mångfalden bland de anställda är, som vi har skrivit om tidigare, viktigt för värdeskapandet. Det ligger därför i allas intresse att skapa ett inkluderande arbetsliv.