blog featured image

Långtidsanställda bidrar med stabilitet och värdefull och ofta specialiserad kunskap. Så här behåller du dem.

När en anställd lämnar en arbetsplats är det inte bara individen som försvinner. Hen tar också med sig optimerade arbetsrutiner, värdefullt kunnande och kanske även kunder. Till detta kommer de höga rekryteringskostnaderna som blir följden av att behöva hitta, anställa och introducera en ny medarbetare.

Av både ekonomi-, stabilitets- och sammanhållningsskäl finns det därför all anledning att fokusera på långsiktigt bibehållande av anställda. Vi har här samlat ett antal avgörande faktorer som hjälper till med just det.


1. Investera i dina anställda

För att stanna i ett företag måste du också kunna se en framtid för dig själv i företaget. Den framtiden kommer genom utvecklingsmöjligheter. Så investera i dina medarbetares professionella utveckling; erbjuda kurser och fortbildning och ge dem en roll de kan växa i. Eventuellt kan du formalisera processen genom att ta fram karriärplaner för enskilda avdelningar, vilket gör det lättare för medarbetarna att se sin framtida utveckling.

Tänk dock på att det inte alltid handlar om att få en ny titel. Det handlar om en känsla av att företaget satsar på den enskilde medarbetaren eller på deras anställda i stort. Och det handlar om igenkänning. De flesta chefer älskar ambitiösa medarbetare som presterar över förväntad nivå, men glöm inte de som är stabila, pålitliga och lojala. De är inte alltid lika synliga, de kommer knappast att kräva din uppmärksamhet, och därför kan de lätt förbises. Som chef är det en bra idé att anstränga sig extra för att se dem – och kanske också ge dem mer än de ber om.


Vi älskar alla duktiga och engagerade medarbetare, men det är viktigt att komma ihåg de anställda som är stabila, lojala och pålitliga.


2. Samla feedback och lyssna

Som ledare är det viktigt att lyssna. En punkt som många företag kan göra bättre för att arbeta aktivt med är den löpande insamlingen av feedback från anställda. Det är relevant i förhållande till optimering av arbetsprocesser, välbefinnande, framtidsutsikter, och ofta har medarbetarna goda idéer – det är trots allt de som dagligen utför uppgifterna.

Ett verktyg för att samla in feedback är vår egen Weekli som ger dina medarbetare möjlighet att uttrycka sina åsikter, dela med sig av sina tankar och ge feedback på veckobasis – helt anonymt. Det ger därmed ledningsgruppen en starkare grund att basera sina beslut på.

Det kan också vara ett sätt att agera proaktivt vid potentiella konflikter. Weekli innehåller en funktion som heter Speak Up, som i enlighet med EU-direktivet om skydd av visselblåsare hanterar alla rapporter anonymt och säkert. På så sätt kan missnöje åtgärdas tidigt, innan de utvecklas till eventuella konflikter som kan leda till medarbetarflykt.

 

3. Stärk dina insatser inom reboarding och crossboarding

Få personer har en långtidsanställning utan några avbrott eller omplaceringar. Därför är det viktigt att optimera processer när medarbetare ska ta nya roller eller återvända från en period av frånvaro. Det är tidskrävande att komma tillbaka i arbetsrutinerna eller hitta sin roll om man har flyttat till ett nytt team.

När en anställd skall reboardas, d.v.s. återvända till arbetsplatsen från till exempel en föräldraledighet eller semesterledighet kan det vara fördelaktigt att successivt få dem tillbaka i gängorna, till exempel genom att skicka information i delar eller genom att ställa resurser till förfogande som de kan hantera i deras egen takt .

Vid crossboarding, d.v.s. när en anställd tillträder en ny roll i företaget är det också viktigt att ha en introduktionsfas inför första arbetsdagen i den nya rollen. Det kan ske genom att den tidigare ansvarig ger en noggrann överlämning i form av en guide till arbetsuppgifterna, eller så kan det vara i form av en social samvaro i det nya teamet.

Dessa åtgärder kommer att underlätta övergångarna för respektive medarbetare, minska tidsspill och öka produktiviteten. I båda fallen är det viktigt att du som chef checkar in och ser till att medarbetaren trivs i sitt team.


Många företag lägger stor vikt vid att hitta talanger och rekrytera nya medarbetare, men det är minst lika viktigt att ta hand om och utveckla de medarbetare man redan har i företaget.


4. Flexibilitet är en fördel

Många medarbetare värdesätter flexibilitet i arbetsprocessen och därför är det viktigt för välbefinnandet att medarbetarna har inflytande över hur arbetet utförs.

Kom dock ihåg att medarbetare är olika. Vissa uppskattar att kunna plocka ihop sin egen arbetsvecka och värdesätter självständighet i planeringen, medan andra behöver etablerade ramar och struktur. Det viktiga här är medbestämmande – att medarbetaren själv kan välja.

5. Stärk enheten med sociala evenemang

Det moderna företaget är inte bara en arbetsplats, utan också en arbetsgemenskap. Många stannar kvar på sina jobb på grund av de sociala relationer som är knutna till arbetsplatsen, och stark social sammanhållning på arbetsplatsen har visat sig leda till högre arbetstillfredsställelse och högre produktivitet. Det finns därför ett incitament att anordna sociala evenemang så att människor kan lära känna varandra på ett mer informellt sätt utanför arbetstid.

6. Sätt ramar för arbetet – och genomdriv dem

I en värld där vi ständigt är online, och där arbetet enkelt fortsätter i telefonen efter att du har kommit hem, kan det vara svårt att gå offline. Men känslan av att aldrig ha ledigt leder för många till stress och missnöje och därmed till lägre arbetsglädje.

Sammanslagningen av arbete och privatliv har efter två år av pandemi fått förnyat fokus och givit oss nya lärdomar. Enligt Statistikmyndigheten har obalansen mellan fritid och arbete ökat och 25% tycker att det är svårt att förena dessa båda. Hela 72% är inte nöjda med balansen mellan arbete och fritid. 

Det kan bero på bransch och det enskilda företaget, men vill du ta hand om dina medarbetares välmående kan du som chef sätta tydliga ramar för arbetstiderna så att medarbetarna tar ledigt istället för att ta med sig arbetet hem. På så sätt ökar du nöjdheten och ökar bibehållandet av dina medarbetare över tid.

 

Är du redo att förbättra möjligheterna till att få dina anställda att stanna kvar?  Så kan Talentech hjälpa dig!