blog featured image

I journalen «Evidence That Gendered Wording in Job Advertisements Exists and Sustains Gender Inequality», har forskerne gått til verks for å bevise at ordene vi bruker i stillingsannonser hindrer kvinner fra å søke stillinger i mannsdominerte yrker. De har sett på bruken av såkalte maskuline og feminine ord og hvordan dette påvirker både kvinner og menns oppfatning av hvor attraktive ulike stillinger er. Her er det de fant:

Vår ubevisste ordbruk

På midten av 1900 tallet ble spesifikke ord brukt bevisst for å tiltrekke seg kandidater av et bestemt kjønn. I stillinger hvor man ønsket mannlige kandidater refererte man for eksempel bevisst til «han» i annonsen. Man var i tillegg bevisst på at annonsene ble lagt ut i aviser hvor leserne i hovedsak var mannlige.

Denne bevisste formen for å utestenge det ene eller andre kjønnet fra søknadsprosessen er det i dag heldigvis lite av, men hva med den ubevisste ordbruken vår? Påvirker den på noen måte om kvinner eller menn søker på stillingen?

Forskerne fant en klar forskjell i ordbruken mellom stillinger som historisk sett har vært svært manns- eller kvinnedominerte. De mannsdominerte yrkene brukte maskuline ord som: challenge, ambition og stubborn, mens de kvinnedominerte yrkene heller brukte ord som: commit, trust og understand.

Det er kanskje ikke overraskende at kvinner og menn ubevisst bruker forskjellige ord, også ved skriving av stillingsannonser. Det vi derimot må merke oss er at mennene i denne undersøkelsen i svært liten grad ble påvirket av bruken av feminine ord i stillingsannonsene. Det påvirket ikke hvor attraktiv de fant stillingene, mens kvinner derimot fant stillingsannonser som brukte mange maskuline ord mindre attraktive. Hvorfor er det egentlig slik?

Det handler om å kjenne tilhørighet

Flere studier har pekt på at følelsen av tilhørighet er svært viktig når mennesker tar valg i livet, spesielt hvis man er en minoritet i den aktuelle situasjonen. I denne studien fant kvinnene i større grad tilhørighet i stillingene med feminine ord og rangerte disse som mer attraktive. Deltakerne i studien ble også bedt om å anta hvor mange kvinner og menn som jobbet i firmaene som lyste ut stillingene. Firmaene som beskrev stillingene sine med maskuline ord ble antatt å ha en overvekt av mannlige ansatte.  

Hvorfor det er slik at kvinner kjenner mindre tilhørighet i mannsdominerte yrker kan vi bare spekulere i. En grunn kan være at de anser firmaet som mindre tolerant og at dette vil gi dem utfordringer i det daglige arbeidet og når det kommer til forfremmelser.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Etter at du leste forslag på typiske feminine -og maskuline ord, tenkte du kanskje at disse ordene beskriver helt forskjellig type kompetanser. Forskerne ville derfor også undersøke om kvinnene følte seg mindre kompetente eller egnet til stillingen dersom maskuline ord ble brukt i stillingsannonsen.

De fant ingen sammenheng mellom hvor kompetente kandidatene mente de var for stillingen og hvilke type ord som ble brukt. Det utrolige er at når kandidatene ble spurt om å redegjøre for hvorfor de mente en stilling var attraktiv eller ikke, så var det ingen som nevnte ordene som ble brukt i annonsen. Det betyr at både rekrutterere og søkere har et ubevisst forhold til ordbruken i stillingsannonsene. Dette til tross for at det i veldig stor grad påvirker om man ønsker å søke på stillingen eller ikke.

Hva er maskuline og feminine ord?

Dette er ordene forskerne kategoriserte som maskuline og feminine:

Maskulin-1

Hva kan vi som rekrutterer lære av denne studien?

Vi er nødt til å ha et mer bevisst forhold til ordene vi bruker når vi skriver stillingsannonser. Mangfold i arbeidsstokken er, som vi har skrevet om tidligere, viktig for verdiskapning. Det er derfor i alles interesse å skape et inkluderende arbeidsliv.